StringKey

public struct StringKey : CodingKey

CodingKey for String Values